Барлыбек Сырттанұлы (1866-1914): Өмірі, шығармвшылығы / құраст. Е. Тоқтарбай. – Нұр-Сұлтан: Алашорда, 2019. – 248 бет