Ұлы даланың көне сарындары. Т.1. Музыкалық фольклор. Дәстүрлі ән өнері  = Древние мотивы Великой степи. Т.1. Музыкальный фольклор. Традиционное песенное творчество = Ancient motifs of the great steppe. V.1. Musical folklore. Traditional songart. – Алматы: Brand Book, 2019. – 752 бет