Дала фольклорынын антологиясы: он томдық. Т.5: Дастандар / құраст., баспаға дайындағандар Ж.С.Рақыш, Н.М.Мүрсәлімова. – Алматы: Brand Book, 2019. – 528 бет