Дала фольклорынын антологиясы: он томдық. Т.4: Ғашықтық жырлар / құраст., баспаға дайындағандар Т.ТӘкімова, Ж.Т.Салтақова. – Алматы: Brand Book, 2019. – 498 бет