Дала фольклорынын антологиясы: он томдық. Т.2: Батырлар жыры / құраст., баспаға дайындағандар С.И.Сәкен, Н.Ә.Сәрсек. – Алматы: Brand Book, 2019. – 572 бет