Дала фольклорынын антологиясы: он томдық. Т.1: Батырлар жыры / құраст., баспаға дайындағандар Қ.Б.Алпысбаева, Ж.Ж.Шалғынбай. – Алматы: Brand Book, 2019. – 560 бет