Әлжантегі Т., Ебіл-дебіл дүние: хикаяттар / Т.Әлжантегі. — Алматы: Дәуір, 2022. – 336 б.