Рамазан Д.Ә., Дәрмене: көсемсөз, әдеби сын, тарихи зерттеулер / Д.Рамазан. — Алматы: Дәуір, 2022. – 528 б.