Досжан Сауле, Шығармалары. Екі томдық. Т.2: Хикаяттар. Әңгімелер. Роман / С.Досжан. – Нұр-Сұлтан: Фолиант, 20                          22. – 480 с.