Дала фольклорының антологиясы. Он томдық. Т.9. Халық өлеңдері. – Алматы: Brand Book, 2020. – 452 бет