Дала фольклорының антологиясы. Он томдық. Т.7. Прозалық фольклор: Ертігелер. – Алматы: Brand Book, 2020. – 488 бет