Дала фольклорының антологиясы. Он томдық. Т.6. Ғұрыптық фольклор. – Алматы: Brand Book6 2020