Рәш Мыңбай, Бес томдық шығармалар. Т.4: Топ жарған елім: дастандар мен толғаулар / М.Рәш. – Алматы: Ан Арыс, 2020. – 520 б.