Жыр арқауы – Ата Заң: Қазақ ақындарының жыр жинағы / Қүраст.: Қ.Мәми. – Алматы: Қазақ университеті, 2020. – 106 б.