Мәлікова Сәуле, Тың эпопеясы тарих таразысында / С.Мәлікова. – Алматы: Сөздік-Словарь, 2020. – 120 б.