Найманбай Айнұр, Көркемдік көкжиегі: тілдіқ-әдеби ойтолғам, ғылыми эссе, зерттеулер / А.Найманбай. – Алматы: Дәуір, 2020. – 160 б.