Құнанбаев Абай: 10 томдық жинағы. Т.9. Абай туралы сөз: мақалалар, естеліктер/ Құнанбаев А. – Алматы: RS; Халықаралық Абай клубы, 2020. – 360 б.