Мұхтар Әуезов: энциклопедиясы  / бас. ред. С.Қасқабасов. – Алматы: Атамұра, 2011. – 688 б. + 48 бет түрлі түсті жапсырма.