Пазылов Әсет, Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының тарихи мұрасы = Историческое наследие Машхур Жусип Копеева /  Ә.Пазылов. – Қарағанды, 2007. – 130 бет (қазақ, орыс,  ағылшын тілінде).